Asthma Diploma Course – Fourth Cohort (18 July, 2011 – Rangpur)

Date: July 11th, 2013
Sl Name District Mobile Student No
1 Palash Kumar Sarkar Khulna 01715278975 54271
2 Proshanto K Mondal Khulna 01912955651 54270
3 Arifur Rahman Khulna 01715515355 54269
4 Syeda sanjeda Reema Khulna 01711162976 54268
5 Khan Ahmed Hilaly Khulna 01919585111 54260
6 Noor-A-Alam Siddique Khulna 01711489958 54266
7 Ferdous Hakim Dhaka 01713092702 54259
8 Uttam Kumar Dey Dhaka 01715175847 54258
9 Jahidur Rashid Dhaka 01747603061 54281
10 Shaheen Akhter Dhaka 01747603061 54280
11 Sushil Kumar Singha Sylhet 01748431799 52973
12 Habibur Rahman Bramhan Baria 01191217549 52907
13 Mustafa Aolad Dhaka 01611785555 54273
14 Mizanur Rahman Gazipur 01712576827 54249
15 Monsur Ahmed Gazipur 01711696177 54248
16 Mushfiqur Rahman Sreepur 01711186696 54250
17 Aktar Zaman Dhaka 01715007909 54276
18 Ch Z Hossain Tanim Sylhet 01911401979 54256
19 Md Moinul Islam Dhaka 01190594917 54262
20 Md Belal Uddin Kusthia 01711479199 54255
21 Rajib Shahriar Kusthia 01716330161 54265
22 Mesbaul Haque Darshona 01711323340 54272
23 Shubhajit Saha Mymensingh 01711331760 54263
24 Prodip Chandra Kar Mymensingh 01711171686 54264
25 M A Taher Jamalpur 01716318599 54274
26 Tozammel  Haque Jamalpur 01716348550 54275
27 S.M Amdadul Hoque Jamalpur 01711364561 54252
28 Harun-Or-Rashid Jamalpur 01711937894 54254
29 Harunur Rashid Card Tangail 01739242649 54253
30 Abdullah Al Ratan Tangail 01716556452 54251
31 Md Shahidullah Kurigram 01712270090 54315
32 Ripon Kumar Mustofi Gaibandha 01717017523 54314

© BPCRS. All Rights Reserved. Developed by Klay Technologies